Kursus i offentligt regi

 

Kurset er rettet mod de grupper af ansatte og ledere, som har kontakt med borgere i det daglige.

 

Baggrund
Med det øgede pres i den offentlige forvaltning, har vi kunnet konstatere et behov for at opkvalificere kontakten til den enkelte borger, både af hensyn til borgerne, men i høj grad også af hensyn til de ansatte. I dialogen mellem os og eksempelvis kommunerne, blev det klart, at et af de punkter, der med stor effekt kunne forbedres, var samarbejde og erfarings-, videns- og kompetencedeling. Dette gjaldt både de forskellige grupper ansatte i mellem og internt i afdelinger.  

I forvaltningen eksisterer der mange forskellige kompetencer, som kan udnyttes bedre gennem videndeling og eksemplificering af kompetencerne imellem de ansatte. Vi har erfaring for, at dette giver større indsigt og viden om hinandens arbejde og medfører et fælles værdigrundlag at handle på. For medarbejderne følger heraf en større effektivitet og sikkerhed i selve udførelsen af arbejdet og bedre trivsel i det daglige. For borgerne betyder det en følelse af en mere ensartet og respektfuld behandling.

Formål – videndeling og samarbejde – nye kompetencer
Kurset har fokus på et nuanceret samarbejde, der dels bygger på de kompetencer de ansatte allerede besidder, dels introducerer værktøjer, der kan understøtte disse. Målet er at opnå større gensidig forståelse og respekt for hinandens arbejde, med øget fokus på kommunikation med borgerne, et bedre samarbejdsklima og et bedre arbejdsmiljø som følge.

En coachende og værdibaseret tilgang til kurset skal bevirke, at de eksisterende tilgange til vanskelige situationer bliver såvel understøttet som udfordret, for at opnå en større bevidsthed om, hvad der fungerer hvornår og hvorfor samt give øgede muligheder for dialog.

 

Indhold

Der arbejdes i flere spor - det personlige og det faglige. Ovenover ligger en overbygning, en paraply, som dækker det fælles mellem faggrupperne. Kurset giver mulighed for at få øget bevidsthed om egne tilgange til konflikter og vanskelige situationer, at få finpudset eller øget sin faglighed i relation hertil og en mulighed for at etablere et samarbejde, som kun deltagerne kender mulighederne for. Særligt ved sidstnævnte er der værdi at hente, fordi der eksisterer mange ressourcer og erfaringer, der med stor fordel kan deles og udbygges. 
 

Kurset er bygget op over, at forskellige faggrupper bliver sat sammen.

Tilgange
Helt overordnet er tilgangen en blanding af tilgange, for at kunne bruge den, der passer eller udfordrer undervisningssituationen:
Kognitiv tilgang - for at kunne planlægge, tænke og reflektere.
 - Psykodynamisk tilgang – at kunne rumme følelser, reagere på dem og have copingstrategier
 - Systemisk/narrativ tilgang – giver mulighed for at se, hvad der sker mellem mennesker eksempelvis dialog, reaktionsmønstre, interaktion mm. Giver mulighed for at skabe noget nyt ud fra de givne rammer
 - Protreptisk tilgang – en værdibaseret, filosofisk samtaleform, med værdier og begreber i centrum.

 

Brug af skuespil
Der er tilknyttet en professionel skuespiller, der dels kan spille forskellige roller over for deltagerne og gøre det – erfaringsmæssigt for deltagerne – overraskende virkelighedstro.


Udformning
Der vil altid blive arbejdet med afdelingens og deltagernes værdier, fordi de ligger til grund for måden at handle på i det daglige.
Kursusdagene er delt op på 3 halve dage. Deltagerne får mulighed for at etablere samarbejde i dagligdagen mellem kursusdagene, for at indarbejde nye tiltag og få yderligere inspiration og feedback. Et eksempel på indhold kan være følgende figur – mange har dog været på kurser før, og niveau og udformning bliver så lagt derefter. Arbejdet med værdier, fagligheden på tværs og de iboende kompetencer er centrale omdrejningspunkter.

Ring til os og få et møde og et tilbud på kursus.  

Herunder har vi samlet udtalelser om udbytte fra de seneste kurser:

  • Øget samarbejde

  • Forøget følelse af fællesskab

  • Færre konflikter

  • Større tilfredshed blandt borgere

  • Bedre arbejdsklima, større trivsel

  • Færre sygedage​​

  • Mindre stressbelastning

  • Hurtigere og bedre inklusion af nye medarbejdere, vikarer og afløsere